Ontslag en de Formule Claeys

Ingeval van ontslag van hogere bedienden (dit zijn de bedienden met bruto jaarloon+voordelen>31.467 EUR) met een contract van onbepaalde duur, rijzen er vaak problemen met het bepalen van de juiste opzeggingstermijn. De wet bepaalt immers alleen dat de bediende en de werkgever "overeen moeten komen".  De Formule Claeys is de meest gehanteerde berekeningswijze die deze onduidelijkheid tracht op te lossen. Ook vele rechtbanken passen de fomule (zij het impliciet) toe. Sinds de nieuwe wettelijke regeling van de opzeggingstermijnen voor hogere bedienden, wordt echter verwacht dat de Formule Claeys aan belang zal inboeten.


 

De formule is uitgevonden door advocaat Thierry Claeys en is gesteund op bestaande rechtspraak over de duur van de opzeggingstermijnen. De formule legt een verband tussen de variabelen (loon, leeftijd en anciënniteit) die door het Hof Van Cassatie naar voor werden geschoven en de opzeggingstermijnen die door de rechtspraak worden opgelegd. Het is belangrijk te vermelden dat de Formule Claeys, hoewel zeer veel toegepast, niet wettelijke verplicht is. en niet altijd blindelings gevolgd wordt door de rechter.

De Formule Claeys 2011 voor bedienden met een brutojaarloon lager dan 120.000 EUR

(0,87 * Anciënniteit) + (0,055 * Leeftijd) + (0,038 * Brutojaarloon / 1000 * 117,2 / index maand ontslag) -1,95 = maanden opzegging

De Formule Claeys 2011 voor bedienden met een brutojaarloon van minstens 120.000 EUR

(0,87 * Anciënniteit) + (0,055 * Leeftijd) - (0,0029 * Brutojaarloon / 1000 * 117,2 / index maand ontslag) + 2,96 = maanden opzegging

Deze laatste formule geeft voor het eerst wiskundig weer dat de rechters de toepassing van de Claeys-formule op een bepaald loonniveau plafonneren of zelfs licht negatief corrigeren
 

Opgepast! De Formule Claeys zal niet meer van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten die pas uitvoering hebben vanaf 1/01/2012. Hiervoor bestaan een nieuwe wettelijke regeling die grosso modo neerkomt op1 maand per begonnen dienstjaar. Zie hiervoor meer onder "opzeggingstermijnen bedienden".