Nieuwe ontslagbeschermingen tot 6 maanden loon. JAWADDE DADDE!

Terwijl er alom gestaakt wordt, werden er ondertussen garanties verankerd over transparante en vaste arbeidsvoorwaarden door omzetting van een Europese Richtlijn. Het zal wellicht vele stakers ontgaan zijn dat tegelijk in een CAO van de NAR belangrijke nieuwe ontslagbeschermingen in het leven werden geroepen met schadevergoedingen tot maar liefst 6 maanden loon.

Elke werknemer met minstens zes maanden anciënniteit mag voortaan zijn werkgever om meer voorspelbare en zekerdere arbeidsvoorwaarden verzoeken. De werkgever wordt verplicht om op dat verzoek gemotiveerd schriftelijk te antwoorden.
Dat is het gevolg van een publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152.
De naleving van bepaalde verplichtingen wordt gegarandeerd door ontslagbeschermingen maar ook door strafsancties door invoeging van nieuwe inbreuken ingevoegd in het Sociaal Strafwetboek. Het niveau van de sancties varieert in functie van het beschermde belang en van de betrokken materie. Dit zal door de sociale inspectie bijgevolg kunnen gecontroleerd worden.
Als meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld worden beschouwd:
- Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
- Een voltijdse arbeidsovereenkomst in plaats van een deeltijdse arbeidsovereenkomst;
- Een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een groter aantal uren in plaats van een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een kleiner aantal uren;
- Een arbeidsovereenkomst met een vast werkrooster in plaats van een arbeidsovereenkomst met een variabel werkrooster;
- Een week- of maandcontract voor uitzendarbeid in plaats van een dagcontract voor uitzendarbeid.
Het komt aan de werknemer toe om te bepalen wat voor hem een vorm van werk is met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Het betreft dus steeds een subjectieve beoordeling in hoofde van de betrokken werknemer.
Voor de berekening van de anciënniteit worden de periodes van tewerkstelling bij dezelfde werkgever opgeteld. In geval van opeenvolgende contracten van bepaalde tijd bij dezelfde werkgever, worden de periodes tussen deze verschillende contracten geneutraliseerd voor de berekening van de anciënniteit van 6 maanden.

De aanvraag gebeurt ofwel bij aangetekende brief, ofwel door de overhandiging van een geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever, ofwel op elektronische wijze met een ontvangstbevestiging van de werkgever. De werknemer kan slechts tot eenmaal per periode van 12 maanden een aanvraag doen.

Peter Stroobants
Advocaat
Voor meer informatie kan u tevens terecht op www.stroobants-legal.be of via peter@stroobants-legal.be