opzeggingstermijn bedienden

Je bent bediende en wenst ontslag te nemen door het geven van een opzeggingstermijn.  Welke termijn moet je respecteren? Hoe lang blijf je nog gebonden aan de werkgever?

1. Bestaande regeling voor de lopende arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2012
De "hogere" bediende moet in eerste instantie met de werkgever een akkoord trachten te bereiken over de duur van de opzeggingstermijn.  Deze overeenkomst mag pas tot stand komen ten vroegste vanaf het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven.
Komen partijen er niet uit, dan moet de rechter beslissen zonder dat de opzeg niet langer mag duren dan:
• 4,5 maanden indien het jaarlijks brutoloon groter is dan 32.254 euro en kleiner dan 64.508 euro;
• 6 maanden indien het jaarlijkse brutoloon groter is dan 64.508 euro.
De rechter zal daarbij niet enkel rekening houden met de wettelijke maximumduur, maar eveneens met de belangen van de partijen en meerbepaald met de mogelijkheid van de werkgever om op het ogenblik van de opzegging een werknemer te vinden met dezelfde kwalificatie.

2. Bijzondere regeling voor de overeenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012 (Bron: FOD WASO)
2.1. uw brutojaarloon overschrijdt 32.254 € , maar niet 64.508 €
De opzeggingstermijnen zijn de volgende:

  • Anciënniteit in de onderneming minder dan 5 jaar:  45 dagen
  • meer 5 jaar maar minder dan 10 jaar: 90 dagen
  • 10 jaar en meer:  135 dagen

2.2. uw brutojaarloon overschrijdt 64.508 €

De opzeggingstermijnen zijn de volgende:
Anciënniteit in de onderneming minder dan 5 jaar: 45 dagen

  • 5 jaar maar minder dan 10 jaar: 90 dagen
  • 10 jaar maar minder dan 15 jaar:  135 dagen
  • 15 jaar en meer: 180 dagen