Racisme kan tot ontslag om dringende reden leiden.

Racistische communicatie tussen collega’s kan leiden tot een ontslag om dringende reden, zo werd
geoordeeld in een opmerkelijk arrest van het Arbeidshof Luik van 20 mei 2021

Het ontslag om dringende reden is de zwaarste sanctie In het arbeidsrecht. Zij is enkel weg gelegd
voor ernstige tekortkomingen die de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt. Een werknemer die een dergelijke fout pleegt heeft geen recht meer op een
opzegtermijn aangezien het vertrouwen dermate geschaad is dat dan verderzetting van de
arbeidsovereenkomst niet meer kan.


Het Arbeidshof oordeelde dat een werkneemster die via Messenger naar een collega berichten had
gestuurd met racistische connotaties over een collega zorgkundige (van Martinikaanse afkomst en
met een zwarte huidskleur) terecht was ontslagen om dringende reden.


Dat het Arbeidshof zwaar tilde aan de feiten blijkt uit het feit dat de werkneemster zelfs een
bijzonder hoge anciënniteit had en dat er evenmin waarschuwingen voor soortgelijke feiten waren
geweest.


De uitlatingen waren volgens de voorzitter bijzonder vernederend en deden afbreuk aan de
waardigheid (een collega tot aap reduceren). Volgens het Hof ging het racistische en haatdragende
reacties ten aanzien van een collega waardoor de werkgever niet anders kon dan reageren. Uiteraard
heeft men het recht om zich te uiten en zelfs om collega’s te bekritiseren maar haar loyaliteitsplicht
ten aanzien van haar werkgever beperkt deze vrijheid.


Belangrijk is ook dat het Hof niet in is gegaan op het argument dat de communicatie tussen collega’s
een privé zou zijn geweest en eigenlijk nooit bedoeld was om buiten de verzender en de ontvanger te
worden bekendgemaakt.


Het Hof herinnerde er aan dat er een delicaat evenwicht bestaat tussen, enerzijds, het recht van de
werknemer op vrijheid van meningsuiting en eerbiediging van het privé leven (dat verankerd is in
zowel artikel 8 van het EVRM als artikel 22 van de Grondwet), en, anderzijds, de verschillende
verplichtingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dit geval stelde het Hof
dat er geen sprake was van inmenging in of controle van privécommunicatie door de werkgever
aangezien de collega ontvanger van het racistische bericht gechoqueerd naar haar werkgever was
gestapt. De werkgever heeft dus zelf geen actie genomen. Bovendien is het privéleven van de
werkneemster niet absoluut beschermd.


De rechtspraak beschouwt in het algemeen racistische uitlatingen als een ernstige tekortkoming
waarbij rekening wordt gehouden met de context waarin ze worden geformuleerd, de positie van de
auteur, de voorgeschiedenis, het eventuele opzet om te schaden en de aantasting van het imago van
het bedrijf, om te beoordelen of ze de schending van het vertrouwen door de werkgever
rechtvaardigden.

Meer weten, of herken je dit gegeven en heb je nood aan professioneel advies?
Tel: 0476.48.35.33
Mail: peter@stroobants-legal.be
Bron: https://www.stroobants-legal.be/live-panel/2022/3/23/racisme-kan-tot-ontslag-om-dringende-reden-leiden