In gemeenschappelijk akkoord

Werkgever en werknemer kunnen een akkoord sluiten over het ontslag. Je kan dit doen over het ontslag zelf (ontslag in gemeenschappelijk overleg) of over de gevolgen van het ontslag (overeenkomst/dading).

In het eerste geval beslissen beide partijen samen om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Je bent dan geen opzeggingsvergoeding verschuldigd. 

In het tweede geval ontsla je de werknemer eenzijdig en maak je nadien afspraken over de opzeggingstermijn of over de opzeggingsvergoeding.

Om problemen te vermijden, is het belangrijk om deze afspraken in een duidelijke overeenkomst zetten. De overeenkomst laten opmaken/nalezen door een ontslagrechtspecialist is geen overbodige luxe.

Zo is bijvoorbeeld de timing van het akkoord belangrijk. In vele gevallen kan het akkoord pas gesloten worden nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is. Zolang de arbeidsovereenkomst bestaat, bevind de werknemer zich immers nog onder werkgeversgezag en is hij/zij niet vrij om een akkoord te sluiten. Bedienden die jaarlijks meer dan 62.934 euro bruto (2012) verdienen kunnen vóór het ontslag wel een akkoord sluiten.

Opdat de werknemer nadien niet meer op het akkoord zou kunnen terugkomen, voorzie je best afstand van recht en vermeld je dat de betaling geldt tot slot van alle rekening. Een goed opgestelde dading biedt hier extra zekerheid.Meer weten?