Vergoeding en afrekening

Als je de ontslagregels schendt dan heeft de werknemer recht op een opzeggingsvergoeding. Zo kan het zijn dat het ontslag om dringende reden onregelmatig is of dat je een te korte opzegtermijn hebt betekend ...

Vergoedingen

Als je de ontslagregels schendt dan heeft de werknemer recht op een opzeggingsvergoeding.

Deze opzeggingsvergoeding wordt gebaseerd op het een aantal weken opzegtermijn voorzien in de wet.

opzegtermijn x loon = opzegvergoeding

Men kijkt eerst naar de totale tewerkstelling om een passende opzegtermijn te bepalen en nadien kijkt men naar het lopend loon (loon op het ogenblik van uw ontslag inclusief alle voordelen) om tot een opzegvergoeding te komen.  

Aangezien voortaan de nieuwe opzegtermijnen in weken worden uitgedrukt moet voor velen bedienden het forfaitair maandloon worden omgezet in een weekloon. Hiervoor dient men wettelijk het maandloon te vermenigvuldigen met 3 en vervolgens te delen door 13.

Normaal gezien gaat men er van uit dat deze opzeggingsvergoeding allen schade dekt die de werknemer lijdt door het ontslag.

In uitzonderlijke gevallen kan er echter (nog) een andere vergoeding verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld wanneer je misbruik zou maken van je ontslagrecht (je beticht iemand lichtzinnig van diefstal, je kwetst iemand onnodig, …) of wanneer de werknemer een ontslagbescherming geniet. 

De werknemer kan dan recht hebben op een beschermingsvergoeding, een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht, …

Afrekening

Bij ontslag moet je de werknemer, naast deze vergoedingen, ook uitbetalen tot en met de laatste gewerkte dag. Dit loon voor gewerkte dagen in de maand van het ontslag staat los van het recht op een opzeggingsvergoeding, beschermingsvergoeding, enz. 

Ook vakantiegeld bij uitdiensttreding en feestdagenloon zullen moeten bekeken worden evenals eventuele bonussen, aandelenopties, enz. 

Meer weten?