Opzeggingstermijn arbeider

sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe opzegtermijnen: deze zijn vast en gelijk voor arbeiders en bedienden.

arbeiders die reeds in dienst waren voor deze datum vallen onder een overgangsregeling.

Nieuwe opzegtermijnen

Opzegging door werknemer na 1 januari 2014

Anciënniteit

Duur opzegtermijn

0 - 3 maanden

1 weken

3 - 6 maanden

2 weken

6 - 12 maanden

3 weken

12 - 18 maanden

4 weken

18 - 24 maanden

5 weken

2 - 4 jaar

6 weken

4 - 5 jaar

7 weken

5 - 6 jaar

9 weken

6 - 7 jaar

10 weken

7 - 8 jaar

12 weken

8 – (…) jaar

13 weken

Overgangsregeling

Indien de arbeidsovereenkomst echter een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014 dan wordt de toepasselijke opzegtermijn vastgesteld door de termijnen van de oude regeling op te tellen bij de termijnen van de nieuwe regeling.

Het eerste deel wordt berekend in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013. Voor dit deel gelden dus de oude regels.

Dit betekent dat arbeiders zullen terugvallen op opzegtermijnen uitgedrukt in kalenderdagen. Voor vele arbeiders zal dit het systeem van CAO nr.75 zijn.

Het tweede deel wordt berekend in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. Voor dit deel gelden dus de nieuwe regels. Dit betekent dus vaste termijnen uitgedrukt in weken.

Voorbeeld

Een werkman waarvan de werkgever onder het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid valt, is in dienst getreden op 1 januari 2010 en zal ontslagen worden in november 2017.

  • Deel I: op 31 december 2013 is hij zijn vierde anciënniteitsjaar begonnen. Als hij op dat ogenblik zou zijn ontslagen, zou hij recht gehad hebben op een opzeggingstermijn van 42 dagen op grond van art.61 dat de opzeggingstermijnen regelt van de arbeiders in de scheikundige nijverheid. 
  • Deel II: vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2017 bevindt de werknemer zich in zijn vierde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen, bedraagt 13 weken.
  • Opzeggingstermijn = deel I + II

De werkgever zal dus bij het ontslag van deze werknemer in november 2017 een opzeggingstermijn van 42 dagen en 13 weken moeten betekenen.

Meer weten?