In gemeenschappelijk akkoord

Werkgever en werknemer kunnen een akkoord sluiten over het ontslag. Je kan dit doen over het ontslag zelf (ontslag in gemeenschappelijk akkoord) of over de gevolgen van het ontslag (overeenkomst/dading).

In het eerste geval beslissen beide partijen samen om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Je bent dan geen opzeggingsvergoeding verschuldigd. In het tweede geval neemt één van de partijen de beslissing tot ontslag en maken jullie nadien afspraken over de duur van opzeggingstermijn of over de opzeggingsvergoeding.

Het is belangrijk om afspraken in een duidelijke overeenkomst te gieten. De overeenkomst laten opmaken/nalezen door een ontslagrechtspecialist is geen overbodige luxe.

Zo is bijvoorbeeld de timing van het akkoord belangrijk. In vele gevallen kan het akkoord pas gesloten worden nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is. Zolang de arbeidsovereenkomst bestaat, bevindt je je nog onder werkgeversgezag en ben je niet volledig vrij om een akkoord te sluiten. Bedienden die jaarlijks meer dan 62.934 euro bruto (2012) verdienen kunnen vóór het ontslag een akkoord sluiten.

Meer weten?