Ik heb een contract van bepaalde duur

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur eindigen automatisch. Ze moeten dus niet opgezegd worden.

Door de wet op het eenheidsstatuut wordt het voortaan wel mogelijk om ook arbeidsoverenkomsten vann bepaalde duur te beëindigen door opzegging.

Voorwaarden 

Zo moet de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd schriftelijk worden vastgesteld ten laatste op het tijdstip van indiensttreding. Anders zal de arbeidsovereenkomst beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

Dit is ook het geval als er verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden afgesloten. Bovendien mogen er slechts maximaal 4 overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, waarvan de duur telkens niet minder dan 3 maanden mag bedragen zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten 2 jaar mag overschrijden.

Beëindiging vóór het verstrijken van de voorziene termijn

Principieel is het bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet toegelaten om de overeenkomst éénzijdig te beëindigen vóór het verstrijken van de overeengekomen duur. 

Stel dat je werkgever toch voortijdig een einde aan de arbeidsovereenkomst wil maken dan moet hij jou een vergoeding betalen. De vergoeding is gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot aan de normale einddatum van de overeenkomst van bepaalde duur. De wet voorziet echter een maximum. Zo mag deze vergoeding nooit meer zijn dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die de werkgever jou had moeten geven als het overeenkomst van onbepaalde duur was geweest. 

Uitzondering

Voortaan voorziet de nieuwe wet op het eenheidsstatuut echter dat vanaf 1 januari 2014 elke partij de overeenkomst voor bepaalde duur toch kan beëindigen met een opzegtermijn. Dit kan enkel tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd. Deze eerste helft mag bovendien nooit langer dan 6 maanden duren. Voorbeeld: als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee maanden, dan geldt de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste maand.

Meer weten?