Vergoeding en afrekening

Als de werkgever de ontslagregels schendt dan heb je recht op een opzeggingsvergoeding. Zo kan het gebeuren dat de werkgever je een te korte termijn geeft of zelfs helemaal geen.

Vergoedingen

Deze opzeggingsvergoeding, ook wel verbrekingsvergoeding genoemd, wordt berekend op de opzegtermijn die de werkgever had moeten naleven.

Deze opzegtermijn is voortaan uitgedrukt in weken. Voor de werknemers die reeds in dienst waren bij hun werkgever vóór 1 januari 2014 geldt echter een overgangsregeling die samengevat, een samenstelling is van de vroegere opzegtermijnen en de nieuwe opzegtermijnen (zie hierover meer onder de titel van opzegtermijnen)

-> de opzegvergoeding = opzegtermijn x bruto loon + voordelen

Men kijkt eerst naar je totale tewerkstelling om een passende opzegtermijn te bepalen en nadien kijkt men naar je lopend loon (loon op het ogenblik van uw ontslag inclusief alle voordelen) om tot een opzegvergoeding te komen. 

De berekening van de opzegvergoeding werd door de wet op het eenheidsstatuut enigszins bemoeilijkt. Immers, de opzegtermijn wordt uitgedrukt in weken terwijl het brutoloon vaak een forfaitair maandloon is. Om het weekloon te berekenen dat nodig is voor de opzegvergoeding moet men het maandloon vermenigvuldigen met 3 en delen door 13. Wanneer het lopend loon en de voordelen geheel of gedeeltelijk verandelijk zijn, wordt voor het veranderlijke gedeelte het gemiddelde genomen van de 12 voorafgaande maanden. 

Normaal gezien gaat men er van uit dat deze opzegvergoeding allen schade dekt die je lijdt door het ontslag. In uitzonderlijke gevallen kan er echter (nog) een andere vergoeding verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever misbruik maakt van zijn recht om je te ontslaan (je wordt onterecht beticht van diefstal, je wordt onnodig gekwetst, …) of wanneer je je in een werksituatie bevindt die volgens de wet een extra bescherming verdient (je bent zwanger, je bent in tijdskrediet, je legde een klacht neer wegens pesterijen, je was kandidaat bij de sociale verkiezingen, …).

Je kan dan recht hebben op een beschermingsvergoeding, een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht,  …

Afrekening

De werkgever zal je, naast deze vergoedingen, uiteraard moeten uitbetalen tot en met de laatste gewerkte dag. Dit loon voor gewerkte dagen in de maand van het ontslag staat los van het recht op een opzeggingsvergoeding, beschermingsvergoeding, enz. 

Ook vakantiegeld bij uitdiensttreding en feestdagenloon zullen moeten bekeken worden evenals eventuele bonussen, aandelenopties, enz. 

ontslagcompensatie of ontslaguitkering

Om de nadelige gevolgen op te vangen van het eenheidstatuut kunnen sommige werknemers n.a.v. hun ontslag door de werkgever, van de RVA een aanvullende vergoedig ontvangen in de vorm van een ontslagcompensatie of een ontslaguitkering

Meer weten?