De firma ontslaat iemand om dringende reden

Wanneer de werknemer een ernstige fout begaat, is het mogelijk om hem/haar te ontslaan om dringende reden.

dringende reden = de ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt

Het moet gaan om een fout waardoor het onmogelijk wordt om nog verder samen te werken.

Het ontslag om dringende reden is de zwaarste sanctie uit het ontslagrecht. Er is geen recht op een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding. Er is zelfs geen recht op een RVA-uitkering.

Het ontslag om dringende reden verloopt volgens een strenge procedure:

  • Je moet de werknemer ontslaan binnen de 3 werkdagen vanaf het ogenblik dat je voldoende kennis hebt over de tekortkoming.
    Zaterdag telt als een werkdag, zelfs al wordt er op zaterdag niet gewerkt
    Jij zal als werkgever moeten bewijzen dat je deze termijn respecteerde en dus vanaf wanneer je voldoende zekerheid had. Voldoende zekerheid is niet hetzelfde als ‘op de hoogte zijn’. Voldoende zekerheid krijg je door een onderzoek te voeren, zaken na te kijken, collega’s te spreken en de werknemer in kwestie te confronteren met de fout. Doe dit alles zo nauwkeurig en snel als mogelijk en hou bewijs bij zodat je kan bewijzen wanneer je exact voldoende kennis had.
  • Ten laatste binnen de 3 werkdagen na het ontslag moet je de dringende reden nauwkeurig toelichten in een aangetekende brief.

Deze strenge procedure zorgt ervoor dat heel wat werkgevers ongewild zondigen tegen deze regels. Het is dan ook belangrijk om een goed ontslagdossier op te bouwen en op voorhand advies in te winnen van een ontslagrechtspecialist. Bovendien gaat het om de zwaarste sanctie die je aan een personeelslid kan opleggen. In 99% van de gevallen zal de werknemer dan ook naar de arbeidsrechtbank stappen om het ontslag te betwisten.

 

Voorbeelden

Hierna volgen enkele praktijkvoorbeelden. Niet elke fout zal door de arbeidsgerechten op dezelfde manier beoordeeld worden. Elke situatie is anders.

Diefstal

Diefstal wordt meestal erkend als een dringende reden. De waarde van de gestolen goederen is onbelangrijk.

Dronkenschap op het werk

In de meeste gevallen wordt dronkenschap beschouwd als een dringende reden. In uitzonderlijke gevallen oordeelt men dat dronkenschap geen fout is maar een ziekte. Bovendien is het voor de werkgever niet altijd even makkelijk om te bewijzen dat de werknemer inderdaad dronken was tijdens de werkuren.

Een professionele fout

Een professionele fout, zoals bijvoorbeeld een foutieve bestelling plaatsen bij een leverancier, zal niet gauw als dringende reden aanvaard worden.

Wanneer de werknemer echter opzettelijk, met de bedoeling om de werkgever schade te berokkenen, een fout begaat, kan er dan weer wel sprake zijn van een dringende reden.

Ongehoorzaamheid

Wanneer de werknemer veelvuldig weigert om de richtlijnen van de werkgever te volgen en opdrachten uit te voeren, zal dit vaak aanvaard worden als een dringende reden.

Geweld

Geweld ten overstaan van de werkgever, collega’s, klanten, enz. rechtvaardigt een ontslag om dringende reden.

Feiten uit het privéleven

Wat zich buiten de werkuren afspeelt, zoals een echtscheiding of het uitgaansleven van een werknemer, is privé en kan in principe niet gebruikt worden als ontslagreden.

Wanneer fouten uit het privéleven toch een invloed hebben op de professionele samenwerking, kunnen deze wel tot een ontslag om dringende reden leiden (bijvoorbeeld
een diefstal buiten de werkuren door een werknemer die verantwoordelijk is voor de kasinkomsten).

Belangenvermenging  

Een werknemer die bijvoorbeeld bedrijfsgoederen gebruikt om zichzelf te verrijken, begaat een fout die ernstig genoeg is voor een ontslag om dringende reden (bijvoorbeeld
een werknemer die tijdens de werkuren de pc van de werkgever gebruikt om de boekhouding van zijn privéfirma te beheren). 

Valse aanwezigheids- en activiteitsverslagen

Wanneer een werknemer de werkgever doet geloven dat hij op het werk aanwezig was terwijl dit niet zo is of in rapporten laat uitschijnen dat hij bijvoorbeeld bepaalde klanten heeft bezocht terwijl dat niet het geval is, zal dit meestal een dringende reden zijn.Meer weten?