Ik ben preventieadviseur

Je geniet als preventieadviseur een ontslagbescherming. De werkgever mag je enkel ontslaan indien zou blijken dat je niet bekwaam bent om de functie van preventieadviseur uit te oefenen of om een reden die niets te maken heeft met je onafhankelijkheid.

Deze bescherming geldt voor de duur van de functie en enkel voor de preventieadviseurs die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. 

De werkgever moet een strenge ontslagprocedure naleven. Zo moet hij verplicht een aantal instanties inlichten van zijn intentie om je te ontslaan en moet hij de toestemming vragen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Als het comité akkoord gaat, dan mag de werkgever je ontslaan. Uiteraard moeten dan nog steeds de gewone ontslagregels gerespecteerd worden.

Als het Comité weigert, dan volgt een verzoeningspoging en een advies van de arbeidsinspectie. 

Als er geen verzoening mogelijk is dan moet de werkgever de ontslagreden voorleggen aan de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank. Het gaat om een zeer specifieke procedure met diverse vervaltermijnen. Pas als de reden goedgekeurd wordt, kan de werkgever je - zonder aanvullende vergoeding - ontslaan. 

Als de werkgever de strenge ontslagprocedure niet naleeft (of ongewild een fout maakt), dan moet hij je een beschermingsvergoeding betalen. De beschermingsvergoeding bedraagt 2 jaar loon bij minder dan 15 jaar anciënniteit en 3 jaar loon bij 15 jaar anciënniteit of meer. 

De procedure is niet van toepassing bij ontslag om dringende reden, sluiting van onderneming, collectief ontslag, ontslag door de preventieadviseur zelf, wanneer de termijn waarvoor de overeenkomst gesloten werd verstreken is en tijdens de proefperiode.

Meer weten?